Tá sé i gceist ag an Leabharlann Dhigiteach seo rochtain a sholáthar ar acmhainní digiteacha a thacaíonn le cleachtais teagaisc agus foghlama agus chun eispéireas oideachais d'fhoghlaimeoirí a fheabhsú. Cuirfidh an Leabharlann Dhigiteach acmhainní ar fáil chun tacú leis an bhfoghlaim chomh maith le huirlis tacaíochta a chur ar fáil do mhúinteoirí, d'oiliúnóirí agus do theagascóirí.  

Is iad seo a leanas cuspóirí na Leabharlainne Digití:

  • acmhainn chomhroinnte atá éifeachtach ó thaobh costais de a chur ar fáil do BOOanna
  • chun rochtain agus taithí foghlaimeoirí a fheabhsú,
  • méid, cáilíocht agus cuimsitheacht na n-acmhainní oideachais ar líne a mhéadú
  • chinntiú go bhfuil na hacmhainní seo éasca le fáil amach agus le haisghabháil d'fhoghlaimeoirí agus don BOOanna.

I measc na bpríomhbhuntáistí a bhaineann le Leabharlann Dhigiteach don earnáil BOO beidh:

  • acmhainní a bheith ar fáil d'fhorbairt clár nua
  • rochtain a sholáthar d'fhoghlaimeoirí dáilte (thar limistéar geografach i bhfad i gcéin i gcás printíseachtaí náisiúnta),
  • áis chun raon acmhainní foghlama éagsúla agus cothrom le dáta a ghiaráil a theastaíonn le haghaidh clár i samhail atá éifeachtach ó thaobh costais de don earnáil.