De réir mar a mheasaimid Tuarascáil na bPríomhchigirí, tá sé úsáideach ról ar leith an bhoird i Scoil BOO agus an chaoi a bhfuil sé difriúil ó mhúnlaí eile a mheabhrú do bhoird.

  • Is é an BOO an comhlacht corpraithe a dhéanann rialachas scoile a tharmligean ansin chuig an mBord Bainistíochta, ar fochoiste de chuid an BOO é.
  • Níl bord bainistíochta scoile freagrach as foireann (teagasc nó neamhtheagaisc) a fhostú nó a chomhlíonadh i scoil.

Príomhtheachtaireachtaí – Tá na cigireachtaí dírithe ar na príomhfhachtóirí a mbíonn tionchar acu ar eispéiris foghlama na scoláirí. Go príomha, is iad seo cáilíocht an teagaisc agus na foghlama, agus cáilíocht na ceannaireachta agus na bainistíochta. Breithníonn cigireachtaí freisin cumas/cumas na scoile feabhas agus athrú a spreagadh.