dalta agus múinteoir sa rang

Croíluachanna BOOÉ

Cuimsíonn sármhaitheas sármhaitheas san oideachas, san oiliúint agus sa tacaíocht. Tá bunluachanna an chúraim, an mheasa, an phobail agus an chomhionannais mar bhonn agus mar thaca aige. Cuimsíonn sármhaitheas torthaí, eispéiris agus ionchais na ndaoine atá i gceist.

Croíluachanna BOOÉ

Baineann cúram le leas, folláine agus sábháilteacht gach duine a bhfuil baint acu le hoideachas agus oiliúint. Léirítear é i gcaidrimh bhríocha, i nasc agus i gcomhbhá, in éineacht le tacaíocht agus dlúthpháirtíocht.

Daoine óga ag léim

Croíluachanna BOOÉ

Is éard atá i gceist le comhionannas ná caitheamh go cothrom le gach duine agus éagsúlacht na ndaoine a bhfuil baint acu le hoideachas, oiliúint agus obair don óige a aithint agus a cheiliúradh. Léirítear é maidir le hacmhainní a dhíriú orthu siúd a bhfuil gá acu le cultúr cuimsithe agus tús áite a thabhairt dó.

Pobalscoil náisiúnta

Croíluachanna BOOÉ

Cuimsíonn pobal foghlaimeoirí, a dteaghlaigh, an fhoireann, agus na pobail áitiúla ina bhfuil ár seirbhísí lonnaithe. Baineann sé le fís, luachanna agus cuspóir comhroinnte, mothú muintearais, agus guth a n-éistear leis. Léirítear é i gcomhoibriú táirgiúil, i ranníocaíochtaí dearfacha, agus i gcumarsáid éifeachtach i measc na ngeallsealbhóirí go léir.

duine i ngeansaí dearg a bhfuil lámh ag leanaí

Croíluachanna BOOÉ

Is éard atá i gceist le meas ná dínit, cearta agus aitheantas a thabhairt d'fhéiniúlacht agus do chúlra gach duine a bhfuil baint acu le hoideachas, oiliúint agus obair don óige. Léirítear é i gcaidrimh idir na páirtithe leasmhara go léir, agus cinnteoireacht a mbíonn tionchar dearfach aici ar chearta, ar mhothúcháin agus ar mhianta éagsúlacht na ndaoine.

Páistí Scoile ag súgradh i gclós na scoile
Scoileanna BOO
Inneall seiceála printíseach
Breisoideachas agus Oiliúint
Nasc íomhá chuig an leathanach Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochtúil
Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta