Is éard atá i gceist le hAthchóiriú na hEarnála Poiblí ná tacú le forbairt agus nuálaíocht in Earnáil Phoiblí na hÉireann. Tá trí phríomhcholún ann:  

  1. Ag Seachadadh dár bPobal
  2. Nuáil dár dTodhchaí
  3. Ár nDaoine agus ár nEagraíochtaí a Fhorbairt 

Is é an leagan gearr 'rudaí a dhéanamh níos fearr'.

Is éard atá i gceist leis seo ná a chinntiú go bhfuil torthaí don phobal lárnach sa mhéid a dhéanaimid. Ní chiallaíonn sé dearmad a dhéanamh ar an bhfoghlaimeoir riamh agus iad a bheith páirteach i ndearadh agus i seachadadh seirbhísí agus feabhas a chur ar an gcaoi a n-éistimid agus a ndéanaimid cumarsáid leis an bpobal. Tá luach ar airgead, inrochtaineacht agus cáilíocht tábhachtach anseo freisin. 

D'fhéadfadh go n-áireofaí ar shampla de sheachadadh don phobal a chinntiú go bhfuilimid ag caitheamh airgead an cháiníocóra go cothrom agus go trédhearcach tríd an gcaoi a bhfaighimid earraí agus seirbhísí. Sampla eile a bheadh ann ná úsáid fheabhsaithe na teicneolaíochta trí BOOanna leanúnachas oideachais agus tacaíochtaí eile a chinntiú le linn shrianta Covid-19.

Is éard atá i gceist leis seo ná BOOÉ agus a chomhalta BOOanna a bheith níos nuálaí agus níos comhoibríche ionas gur féidir leis freagairt do na dúshláin atá roimh Éirinn. Ciallaíonn sé an 'lámh chlé ag caint ar dheis' agus meastóireacht a dhéanamh ar an méid a dhéanaimid agus conas is féidir linn é a dhéanamh níos fearr. Tá sé lárnach don nuálaíocht sonraí cothrom le dáta agus cruinne a bheith agat agus dea-chleachtais a úsáid. 

Sampla den nuálaíocht is fearr ná BOOÉ Tóg clár amháin chun na Spriocanna Oideachais Forbartha Inbhuanaithe a leabú i gCuraclam na Sraithe Sóisearaí. Ceann eile a bheadh ann ná croíluachanna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm go pleanáilte ar fud na Scoileanna BOO go léir, agus an clár curaclaim Goodness Me Goodness You mar bhonn taca leis.  

Cuidíonn na gníomhartha sa cholún seo le heagraíochtaí seirbhíse poiblí láidre agus lúfar a thógáil. Díríonn gníomhartha ar dhea-chleachtas agus taithí a roinnt i réimsí amhail bainistíocht straitéiseach acmhainní daonna, pleanáil fórsa saothair, rannpháirtíocht fostaithe, cultúr agus luachanna na seirbhíse poiblí, éagsúlacht agus cuimsiú. 

Ná a chinntiú go bhfuil an meascán ceart uirlisí agus scileanna ag foireann BOO chun tacú leo seirbhísí a sholáthar don phobal agus go gcuirtear cultúr meastóireachta chun cinn.  

I measc na samplaí de sin bheadh dearadh agus seachadadh na BOOÉ Teastas UCC i mBainistíocht Soláthair agus an Clár Ceannaireachta Teagaisc chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú i scoileanna BOO.

Bunaíodh an tAonad um Athchóiriú na hEarnála Poiblí (PSR) BOOÉ i Meán Fómhair 2010, le béim ar leith ar sholáthar agus ar chumarsáid trí na feidhmeanna seo a leanas:

  • Tionscnaimh Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí a bhainistiú agus a chomhordú  
  • Caidreamh an OGP a bhainistiú agus comhordú a dhéanamh ar thionscnaimh soláthair 
  • Tacú le hArd-Rúnaí na BOOÉ rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara chun clár oibre Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí a chur i bhfeidhm 
  • Cumarsáid a bhainistiú maidir le hAthchóiriú na Seirbhíse Poiblí ar fud BOOÉ agus BOOanna 
  • Líonraí a bhainistiú agus a fhorbairt chun tacú le hathrú ar fud na hearnála 
  • Cláir oiliúna agus oideachais a fhorbairt agus a chomhordú chun tacú le hAthchóiriú na Seirbhíse Poiblí don earnáil BOO 

21/11/2019 Sa phictiúr tá baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna éagsúla ar fud na Tíre, a fuair a dTeastas Leibhéal 8 i mBainistíocht Soláthair, BOOÉ cúrsa curtha ar fáil agus creidiúnaithe ag COC, ag Bronnadh Oideachas Leanúnach Aosach COC, ag Campas COC, Corcaigh. Pictiúr: Jim Coughlan.