Tugann Oideachas agus Oiliúint Allamuigh timpeallacht foghlama uathúil duit, rud a thugann deiseanna duit foghlaim ghníomhach, ó thaithí agus shóisialta a dhéanamh trí ghníomhaíochtaí uiscebhunaithe, talamhbhunaithe agus ionadbhunaithe. Cuireann doiciméad Soláthar Oideachais agus Oiliúna Allamuigh BOO creat straitéiseach ar fáil don earnáil. Is iomaí buntáistí a bhaineann leis an gcur chuige spreagúil agus nuálach seo i leith na foghlama agus áirítear orthu; d'athléimneacht agus do réiteach fadhbanna a fheabhsú, do scileanna cumarsáide agus obair foirne a fhorbairt, do láidreachtaí agus laigí pearsanta a fháil amach, d'fhéinmhuinín, d'fhéinmheas agus d'fhéineolas a fheabhsú, do smaointeoireacht chruthaitheach agus chriticiúil a fhorbairt, ullmhú don fhostaíocht, agus do chuid staidéir a chur chun cinn sa Bhreisoideachas agus Oiliúint.

Oibríonn Boird Oideachais agus Oiliúna 12 Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh (OETCanna) ar fud na tíre agus Seirbhís Tacaíochta d'Oideachas Allamuigh i mBaile Átha Cliath. Is gné ríthábhachtach é Oideachas agus Oiliúint Allamuigh in aon chlár cuimsitheach oideachais. Baineann cláir Oideachais Allamuigh úsáid as spóirt eachtraíochta agus as an timpeallacht lasmuigh chun dúshlán a thabhairt do mhic léinn a n-acmhainneacht a bhaint amach, scileanna nua a fhorbairt agus a bhfolláine a fheabhsú trí am sa nádúr. Cuireann go leor de na OETCanna cláir chónaithe ar fáil agus cuireann gach ionad cúrsaí ar fáil do mhic léinn Bunscoile, Iar-bhunscoile agus Breisoideachais & Oiliúna. Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar na suíomhanna gréasáin faoi seach ag na naisc thíos: