Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ) roimh oscailt ceithre Phobalscoil Náisiúnta (CNSanna) nua i mí Mheán Fómhair seo. Is scoileanna ilchreidmheacha iad CNSanna atá faoi phátrúnacht na mBord Oideachais agus Oiliúna áitiúil (BOOanna). Is scoileanna nuabhunaithe iad dhá cheann de na scoileanna i Sord, Co. Bhaile Átha Cliath agus i nDún Seachlainn, Co. na Mí. Tá an dá scoil eile i dTamhlacht, i mBaile Átha Cliath 24 agus sa Ghleann Rua i gContae Luimnigh mar thoradh ar aistriú pátrúnachta ó phátrúin reiligiúnacha go BOOanna. Tá 27 Pobalscoil Náisiúnta ilchreidmheach ar fud na tíre anois.

Nessa White, Ard-Rúnaí BOOÉ "Tá an-áthas orainn an fás atá tagtha ar mhúnla CNS a fheiceáil i mí Mheán Fómhair seo. Ba mhaith liom gach rath a ghuí ar na ceithre phobal scoile, príomhoidí BOOanna gach rath is fearr in oscailt na scoileanna agus sna blianta amach romhainn."

Tá gealltanas tugtha ag Clár an Rialtais líon na mbunscoileanna ilchreidmheacha a leathnú go 400 faoi 2030. Ciallóidh sé seo méadú de thart ar 250 bunscoil ilchreidmheach. Ainmnítear CNSanna go sainráite i gClár an Rialtais mar mhalairt ar scoileanna reiligiúnacha. Dúirt Nessa White freisin "Táimid ag tnúth le bheith ag obair leis an Roinn Oideachais chun na haidhmeanna atá leagtha amach i gClár an Rialtais a bhaint amach maidir le cur leis an rogha scoileanna atá ar fáil do thuismitheoirí ag an mbunleibhéal. Creidimid gur samhail tharraingteach do scoileanna reatha iad CNSanna, a bhfuil bunluachanna barr feabhais san oideachas, cúram, comhionannas, pobal agus meas mar bhonn taca leo, i gcomhthéacs pátrúnacht a aistriú toisc go léiríonn an t-éiteas Éire níos iolraí."

BOOanna beidh siad san iomaíocht freisin do phátrúnacht ocht mbunscoil nua i mBaile Átha Cliath, i gCill Dara, i gCill Mhantáin, i gCill Chainnigh agus i gCorcaigh sna míonna amach romhainn. Osclófar na scoileanna seo i Meán Fómhair 2021. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Scoileanna Náisiúnta Pobail tabhair cuairt ar www.cns.ie