Cad is Pobalscoileanna Náisiúnta ann?  

  Is bunscoileanna stáit, comhoideachais, ilchreidmheacha iad Scoileanna Náisiúnta Pobail (CNSanna) a bhfuil cúig chroíluach mar bhonn taca leo: Sármhaitheas san Oideachas, Cúram, Comhionannas, Pobal agus Meas. Tá CNSanna faoi phátrúnacht Phríomhfheidhmeannaigh (CEnna) na mBord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna). Mar scoileanna BOO, tugann CNSanna comhdheiseanna do gach leanbh sna pobail a bhfreastalaíonn siad orthu agus déanann siad a ndícheall oideachas ardchaighdeáin a sholáthar trí thimpeallachtaí foghlama measúla, dearfacha, tacúla agus freagrúla

Cén fáth a bhfuil samhail na Pobalscoile Náisiúnta ag fás?

Tá Pobalscoileanna Náisiúnta mar chuid de fhreagairt an Stáit ar éagsúlacht mhéadaitheach i sochaí na hÉireann. Tá éileamh níos mó i measc tuismitheoirí ar an Stát níos mó rogha de chineálacha scoile seachas samhlacha aon-sainchreidmheacha a chur ar fáil. Agus aitheantas á thabhairt do stair fhada barr feabhais sa bhunoideachas ar fud an domhain, tá Stát na hÉireann ag briseadh chun cinn arís leis an tsamhail nua bunscoile seo a aithníonn agus a cheiliúrann féiniúlacht gach linbh go cothrom

Cad iad na buntáistí a bhaineann le TAITHÍ CNSanna a bheith ina líonra scoileanna BOO?

Áitiúil BOOanna pátrúin na bPobalscoileanna Náisiúnta. BOOanna, CGOanna roimhe seo, ina n-údaráis reachtúla a bhfuil freagracht orthu as Scoileanna Náisiúnta Pobail, os cionn 270 iar-bhunscoil, agus raon leathan ionad agus seirbhísí oiliúna d'aosaigh agus breisoideachais. Tá cáil den scoth forbartha acu as oideachas cuimsitheach, nuálach, ardchaighdeáin a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais an phobail ar fad.