Tá dhá Stiúrthóireacht Scoileanna in BOOÉ – 'SNP & Pátrúnacht BhOO' agus 'Iar-bhunscoileanna'. Tacaíonn an dá Stiúrthóireacht seo le 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) na hÉireann i roinnt réimsí, lena n-áirítear:

 • Teagasc agus foghlaim
 • Rialachas
 • Ceannaireacht agus bainistíocht
 • Leathnú ar BOO Scoileanna
 • Saincheisteanna a bhaineann le pátrúnacht
 • Forbairt agus cur i bhfeidhm churaclaim na bPátrún

Oibríonn na Stiúrthóireachtaí go dlúth freisin le go leor páirtithe leasmhara seachtracha, lena n-áirítear an Roinn Oideachais (RO), comhlachtaí bainistíochta eile agus eagraíochtaí ábhartha eile.


Tacaíonn Stiúrthóireacht Pátrúnachta  BOO agus SNP le hobair BOOanna agus bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna BOO ar fud na hearnála ar chúrsaí pátrúnachta agus éiteas .  I measc cuid den phríomhobair tá: 

 • Tacaíocht leanúnach ar fáil do Chomhordaitheoirí GMGY  
 • Ceardlanna um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) a sholáthar ar GMGY d'fhoireann CNS
 • Creat Pátrún ar Éiteas á fhorbairt agus i bhfeidhm i ngach Scoil BOO
 • Oiliúint agus tacaíocht leanúnach a chur ar fáil do CEnna, Stiúrthóirí Scoileanna agus Comhordaitheoirí Éiteas ar shaincheisteanna a bhaineann le pátrúnacht
 • Curaclam Pátrún a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm BOO iar-bhunscoileanna 
 • Ceardlanna FGL ar fáil do mhúinteoirí Oideachais Reiligiúnaigh (iar-bhunoideachas) agus do Churaclam na bPátrún.

Tacaíonn Stiúrthóireacht Pátrúnachta BOO agus SNP BOOanna i leathnú mhúnla na Pobalscoile Náisiúnta. I measc cuid den phríomhobair tá: 

 • Teagmháil leis an RO agus a ghníomhaireachtaí, agus Comhlachtaí seachtracha eile de réir mar is cuí
 • Maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt agus ar fhás shamhail na bPobalscoileanna Náisiúnta (CNS) 
 • Tacaíocht leanúnach a chur ar fáil do BOOanna le CNSanna
 • Tacaíocht leanúnach a chur ar fáil do phríomhoidí CNS

Molann Stiúrthóireacht na mBunscoileanna Poist thar ceann agus cuireann sé tacaíocht ar fáil do scoileanna agus don Stiúrthóir Scoileanna i ngach ceann acu BOO.  I measc cuid den phríomhshaothar tá:

 • Teagmháil leis an RO agus a ghníomhaireachtaí, agus Comhlachtaí seachtracha eile de réir mar is cuí
 • Cur le plé náisiúnta ar bheartas a bhaineann le teagasc, foghlaim agus measúnú thar ceann na hearnála.
 • Tacú le ceannaireacht agus bainistíocht i BOO Scoileanna
 • Ag tacú le BOOanna i gcur i bhfeidhm beartais maidir le nuálaíocht sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú.
 • Tacú le rialachas BOO scoileanna, lena n-áirítear Boird Bhainistíochta, trí Stiúrthóirí na Scoileanna, chun cur i bhfeidhm éifeachtach polasaithe agus reachtaíochta de réir mar is cuí a chinntiú.
 • Cláir forbartha gairmiúla a fhorbairt, lena n-áirítear FGL do chleachtóirí i scoileanna, chun tacú le forbairt inniúlachtaí ceannaireachta, bainistíochta agus eagrúcháin.