BOOÉ thacaíonn le hobair an Ghrúpa TFC agus an Ghrúpa Stiúrtha TFC. Baineann an dá phríomhréimse straitéiseacha oibre le Straitéis TFC an BOO.

Stiúradh TFC

Tá an Grúpa Stiúrtha TFC ina BOOÉ grúpa a bunaíodh ag leibhéal forbartha beartais faoi BOOÉ struchtúir chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt d'fhóraim ábhartha i bhforbairt, i gceapadh agus i gcur i bhfeidhm straitéis agus bheartas TFC BOO.

Grúpa TFC

Tá an Grúpa TFC – ar a bhfuil bainisteoirí agus cleachtóirí TFC ó gach cearn den earnáil – freagrach as cuspóirí straitéiseacha TFC a chur i bhfeidhm ar fud na hearnála BOO.

Cuid de raon feidhme an Ghrúpa TFC, áirítear an méid seo a leanas:

  1. Gníomhú mar eintiteas comhairleach agus mar "bhord fóntachta" réamhbheartais d'fhorbairt beartais agus straitéise
  2. Comhairliúchán agus teagmháil le páirtithe leasmhara náisiúnta a éascú maidir le forbairtí beartais náisiúnta agus saincheisteanna atá ag teacht chun cinn, lena n-áirítear eolas a chur faoi aighneachtaí earnála
  3. Pobal de chleachtas comhroinnte a sholáthar agus foghlaim agus forbairt a éascú ar fud na hearnála.