Is é Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ) an comhlacht ionadaíoch náisiúnta a bunaíodh chun ionadaíocht a dhéanamh le chéile ar na sé Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) déag agus chun a leasanna a chur chun cinn, atá aitheanta ag an Aire chun críocha an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013. Cuimsíonn BOOÉ foireann BOOÉ, Príomhfheidhmeannaigh BOOÉ, Stiúrthóirí Breisoideachais agus Oiliúna, Stiúrthóirí Scoileanna, Stiúrthóirí Eagraíochta, Fóraim Tacaíochta agus Forbartha agus na líonraí agus na grúpaí faoi seach a bhaineann leis na fóraim seo.

Forbairt leanúnach an oideachais, na hoiliúna agus na hoibre óige in Éirinn a stiúradh agus a chur chun cinn.

Leas a bhaint as ár neart chun tionchar a imirt ar earnáil láidir oideachais agus oiliúna agus í a chur chun cinn trí chomhoibriú agus trí chomhiarracht.

Léiríonn cúig chroíluach BOOÉ croíluachanna na hearnála BOO ag obair i dteannta a chéile. Tá croíluachanna cosúil le "brandáil" ach ar an taobh istigh. Cabhraíonn siad le BOOÉ cinntí eolasacha a dhéanamh agus an cultúr a aontú. Cabhróidh sé seo le BOOÉ muid féin a choinneáil cuntasach agus daoine eile cuntasach sa chinnteoireacht agus inár rannpháirtíocht le comhpháirtithe agus le páirtithe leasmhara eile.

Luachanna
  • Baineann sármhaitheas le sármhaitheas san oideachas, san oiliúint agus sa tacaíocht. Tá bunluachanna an chúraim, an mheasa, an phobail agus an chomhionannais mar bhonn agus mar thaca aige. Baineann sármhaitheas le torthaí, eispéiris agus ionchais na ndaoine atá i gceist.
  • Baineann cúram le leas, folláine agus sábháilteacht gach duine a bhfuil baint acu le hoideachas agus oiliúint. Léirítear é i gcaidrimh bhríocha, i nasc agus i gcomhbhá, in éineacht le tacaíocht agus dlúthpháirtíocht.
  • Is éard atá i gceist le comhionannas ná caitheamh go cothrom le gach duine agus éagsúlacht na ndaoine a bhfuil baint acu le hoideachas, oiliúint agus obair don óige a aithint agus a cheiliúradh. Léirítear é maidir le hacmhainní a dhíriú orthu siúd a bhfuil gá acu le cultúr cuimsithe agus tús áite a thabhairt dó.
  • Baineann pobal le foghlaimeoirí, a dteaghlaigh, an fhoireann, agus na pobail áitiúla ina bhfuil ár seirbhísí lonnaithe. Baineann sé le fís, luachanna agus cuspóir comhroinnte, mothú muintearais, agus guth a n-éistear leis. Léirítear é i gcomhoibriú táirgiúil, i ranníocaíochtaí dearfacha, agus i gcumarsáid éifeachtach i measc na ngeallsealbhóirí go léir.
  • Is éard atá i gceist le meas ná dínit, cearta agus aitheantas a thabhairt d'fhéiniúlacht agus do chúlra gach duine a bhfuil baint acu le hoideachas, oiliúint agus obair don óige. Léirítear é i gcaidrimh idir na páirtithe leasmhara go léir, agus cinnteoireacht a mbíonn tionchar dearfach aici ar chearta, ar mhothúcháin agus ar mhianta éagsúlacht na ndaoine.