Tar éis fhoilsiú an Rialtais ar an Treoir do Bhreisoideachas agus Ardoideachas chun filleadh ar ghníomhaíocht ar an láthair i bhfómhar na bliana 2020 agus i bhfianaise ghnéithe agus comhthéacs sonrach campas, coláistí agus ionad FET, teastaíonn bearta comhthéacs-shonracha chun freastal ar ghnéithe uathúla na hearnála agus iad ag feidhmiú laistigh den chreat treorach sláinte poiblí foriomlán.

200812FETimplementationGuidelinesTreoirlínte Cur Chun FeidhmeFinaltoissueV1.1 Comhaontaíodh Treoirlínte Cur Chun Feidhme tar éis roinnt cruinnithe le príomhpháirtithe leasmhara maidir leis na riachtanais le haghaidh treoir phraiticiúil chun institiúidí FET a athoscailt. Beidh tosaíocht ag an gcáipéis seo a forbraíodh i gcomhar leis an Roinn agus solas ar aon doiciméid eile a fhoilsítear i gcomhthéacs athoscailt FET an ETB agus ba cheart go bhfeidhmeodh sé mar phríomhthagairt do gach institiúid FET.

Leagtar amach sna Treoirlínte Forfheidhmithe raon beart comhthéacs-shonrach den sórt sin le treoir phraiticiúil d'Institiúidí FET chun gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama a sheachadadh go sábháilte i bhfómhar na bliana 2020. Tá dúshláin an-sainiúla ag baint leis na gnéithe seo agus teastaíonn réitigh shaincheaptha uathu i gcomhthéacs an athoscailte.

Feidhmeoidh Institiúidí FET laistigh de pharaiméadair na comhairle sláinte agus sábháilteachta poiblí. Go sonrach, cloífear leis an bPrótacal um Fhilleadh ar an Obair agus leis an treoir sláinte poiblí, de réir mar a fhorbraíonn sé ar bhonn rollach. Beidh sábháilteacht agus folláine na bhfoghlaimeoirí fíorthábhachtach i ngach cás.

Aontaíodh freisin doiciméad eile lena soiléirítear cuid de na saincheisteanna a d'ardaigh ionadaithe foirne a eisiúint don earnáil.  Bunaíodh grúpa oibre oibríochtúil le hionadaithe ó phríomhpháirtithe leasmhara (i.e. SOLAS, an Roinn Breisoideachais, Taighde, Eolaíochta agus Nuálaíochta, TUI &SIPTU) chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna oibriúcháin de réir mar a thagann siad chun cinn.

Chomh maith le dul i ngleic leis na príomh-shaincheisteanna maidir le hathoscailt na hearnála FET, cuirfidh Treoirlínte Forfheidhmithe faisnéis bhreise ar fáil do na réimsí seo a leanas:

  • Treoirlínte maidir le Filleadh printíseachta ar Oiliúint
  • Ráiteas Beartais COVID-19
  • Ceistneoir COVID-19 maidir le Filleadh ar an Obair
  • Príomhionadaí na nOibrithe – FET
  • Measúnú Riosca
  • Loga Rianaithe Teagmhálaithe FET
  • Seicliosta do Bhainistíocht FET
  • Seicliosta chun cás amhrasta COVID-19 a bhainistiú
  • Seicliosta do FET Ionadaí Na gCeannoibrí
  • Seicliosta le haghaidh Glantacháin