ETB Éiteas

Is scoileanna stáit, comhoideachais, ilchreidmheacha iad scoileanna ETB a bhfuil croíluachanna na nithe seo a leanas mar bhonn agus mar thaca acu:

  • Sármhaitheas san Oideachas  
  • Cúram  
  • Comhionannas  
  • Pobal agus   
  • Meas.  

BOOÉ Creat na bPátrún ar Éiteas

" Tá an BOOÉ Tá Creat na bPátrún ar Éiteas forbartha ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ) agus
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) i gcomhar le 16 Bord Oideachais agus Oiliúna na hÉireann (BOOanna) agus scoileanna ETB, bunscoil agus iar-bhunscoil. Tá sé mar aidhm ag an gCreat cur síos a dhéanamh ar cad is scoil ETB ann, go háitiúil agus go náisiúnta trí sholáthar:

  • Pobail scoile ETB agus páirtithe leasmhara ábhartha eile a bhfuil comhthuiscint acu ar éiteas earnáil scoile ETB
  • treoir phraiticiúil do scoileanna ETB maidir le conas is féidir an t-éiteas a chaitheamh amach ó lá go lá
  • Creat cinnteoireachta do cheannairí scoile ETB agus do Bhoird Bainistíochta

BOOÉ Creat na bPátrún ar Éiteas- An Turas

BOOanna mar Phátrúin

Tá Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) faoi láthair ina bpátrúin ar 252 Coláiste Pobail agus 27 Pobalscoil Náisiúnta. is iad BOOanna  an soláthraí oideachais trí mheán na Gaeilge is mó freisin agus tá  47 Gaelcholáistí ag an iarbhunleibhéal agus Scoil Ghaeltachta amháin ag an mbunleibhéal. Sa bhliain 1998, ainmníodh BOOanna mar 'phátrúin' na scoileanna a bhainistigh siad chun críocha an Achta Oideachais. Tugann an tAcht seo breac-chuntas ar ról an phátrúin mar an chomhlacht a bhunaíonn an scoil. Ceapann an pátrún Bord Bainistíochta na scoile freisin agus cinneann sé éiteas nó sainspiorad na scoile. Tá stair sheanbhunaithe ag na BOOanna as deiseanna oideachais cuimsitheacha ar ardchaighdeán a chur ar fáil do na pobail a bhfreastalaíonn siad orthu. In a lán pobal, is féidir le scoileanna atá faoi phátrúnacht BOOanna is rogha leo an scoil anois agus tá cáil orthu mar gheall ar a bhfeabhas acadúil, agus ag an am céanna eitic chúraim agus measa a choinneáil do gach mac léinn.