Sainmhínítear Feidhm Oibre don Aos Óg na mBord Oideachais agus Oiliúna faoi Alt 10 (j) den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013, ná ... "tacú le soláthar, comhordú, riarachán agus measúnú seirbhísí Oibre don Aos Óg ina réimsí feidhme agus cibé faisnéis a sholáthar a iarrfaidh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige i ndáil leis an tacaíocht sin".

Cuireann an tAcht um Obair don Aos Óg 2001 creat dlíthiúil ar fáil chun cláir agus seirbhísí Oibre don Aos Óg a sholáthar agus tugann sé freagracht reachtúil ag leibhéal náisiúnta don Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus ag an leibhéal áitiúil do na Boird Oideachais agus Oiliúna chun obair don óige a fhorbairt agus as a chomhoibriú le seirbhísí eile do dhaoine óga.

Tá freagracht ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna as Obair Óige sa BOO Acht 2013 ina sainaithnítear Obair Óige mar chlár oideachais pleanáilte atá deartha chun cabhrú le forbairt phearsanta agus shóisialta daoine óga agus iad a fheabhsú trína rannpháirtíocht dheonach, agus atá (a) comhlántach lena n-oideachas agus lena n-oiliúint fhoirmiúil, acadúil nó ghairme; agus (b) arna soláthar go príomha ag eagraíochtaí deonacha oibre óige (BOO Acht 2013 agus an tAcht um Obair Óige 2001).