Is mór ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann a chuid fostaithe agus tá siad tiomanta do thimpeallacht mhaith oibre a chothabháil agus a fheabhsú. Tá réimse seirbhísí agus beartas i bhfeidhm aige chun tacú le folláine fostaithe agus chun cabhrú leo a spriocanna oibre a bhaint amach agus a róil oibre agus eile a chothromú. I measc na dtacaíochtaí sin tá Clár Cúnaimh d'Fhostaithe agus Measúnuithe Spás Oibre chun timpeallacht shábháilte oibre hibrideach a chinntiú. Tá cumarsáid oscailte agus leanúnach trínár dTionscnamh Keep In Touch agus Sosanna Caife Fíorúla. Ar deireadh, tagann ár gCoiste Sláinte agus Sábháilteachta agus ár gCoiste Folláine le chéile go rialta chun tacú le folláine na foirne.

Sláinte agus
An Coiste Sábháilteachta

Bunaítear coiste Sláinte agus Sábháilteachta Bhoird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann chun tacú le sláinte agus sábháilteacht fhisiciúil agus mheabhrach gach ball foirne i BOOÉ trí bhonneagar a fhorbairt le haghaidh cáilíocht chomhtháite, sábháilteachta, agus bainistíochta riosca.

An Coiste Sláinte agus Sábháilteachta

 • Ardaíonn sé feasacht ar shaincheisteanna maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an obair ón mbaile agus isteach BOOÉ oifig. 
 • Tugann sé deis plé agus cinnteoireacht ar shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar shláinte agus sábháilteacht na foirne.
 • Leanann sé ag breathnú ar na hathruithe sa reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta agus cabhraíonn sé le prótacail chomhaontaithe a chur i bhfeidhm.
 • freagrach as gníomhaíochtaí ar shábháilteacht agus ar shláinte a chur chun cinn ag cláir oibre agus folláine.
 • Déanann an páiste athbhreithniú ar Ráiteas Sábháilteachta ETBIs i gcomhréir le riachtanais sláinte agus sábháilteachta.
Coinnigh isteach
Tionscnamh Tadhaill

Cuireadh an Tionscnamh Keep In Touch i bhfeidhm le linn srianta Covid 19 mar bhealach chun teagmháil a choinneáil le fostaithe agus monatóireacht a dhéanamh ar shláinte agus folláine. Cuimsíonn sé glaonna foirne leanúnacha agus sceidealta monatóireacht a dhéanamh ar shláinte agus folláine na foirne. I measc na gcomhráite tá meabhrúcháin chun bogadh timpeall, saincheisteanna a eascraíonn as a bheith ag obair ó chian agus ag roinnt smaointe freisin maidir le folláine dhearfach a choinneáil.

Tá Acmhainní Daonna agus an tArd-Rúnaí ina bpríomhbhaill foirne chun na hidirghníomhaíochtaí seo a sceidealú a dhéantar le gach ball foirne gach 4 go 6 seachtaine.

Folláine
Coiste

Bunaítear coiste folláine Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann chun tacú le sláinte choirp agus mheabhrach gach ball foirne i BOOÉ.

An Coiste Folláine:

 • Ardaíonn sé feasacht ar shaincheisteanna maidir le folláine ag an obair agus lorgóidh sé ionchur ón bhfoireann. 
 • cuireann sé pleananna agus forbairtí éagsúla ar fáil a ligeann don fhoireann sláinte agus folláine a chothabháil agus a fhorbairt ag an obair agus níos faide i gcéin.
 • déanann sé maoirseacht ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm bheartais agus chláir folláine fostaithe agus soláthraíonn sé measúnú/monatóireacht leanúnach ar éifeachtacht na gclár nó na dtionscnamh folláine san ionad oibre.
 • Tugann sé deis plé agus cinnteoireacht ar shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar shláinte fhisiciúil agus mheabhrach na foirne ag an obair.

Tionscnaimh Folláine

 • Suirbhé Dearfach oibre agus Plean Gníomhaíochta
 • Lá Folláine san Ionad Oibre
 • Seachtain Mheabhairshláinte na bhFear
 • Cainteanna Sos Caife Fíorúla
 • Lá Idirnáisiúnta an tSonais
Spás Oibre
Measúnuithe

BOOÉ tá beirt bhall foirne oilte aige chun Measúnuithe Spás Oibre a chur i gcrích chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht cianoibre ár bhfoirne sábháilte, slán, agus compordach. Cuirtear trealamh ar fáil do gach ball foirne ar nós cathaoireacha, monatóirí, arduithe ríomhaire glúine, coiscéimeanna, srl chun a chinntiú nach bhfuil aon bhaol ann go mbeidh brú nó gortú athráiteach ann agus iad ag obair go cianda. Déantar an measúnú seo mar chuid den phróiseas ionduchtúcháin laistigh den chéad choicís tar éis tús a chur le fostaíocht.

Fíorúil
Sosanna Caife

Bíonn ár sosanna caife fíorúla ar siúl dhá uair sa tseachtain Dé Máirt agus Déardaoin agus tugann siad deis dúinn éalú 15 nóiméad a ghlacadh ón obair agus taitneamh a bhaint as am le comhghleacaithe. Anois agus muid tar éis tabhairt faoin tsamhail oibre hibrideach, beidh roinnt ball foirne ag filleadh ar an oifig, beidh daoine eile ag leanúint ar aghaidh ag obair ón mbaile nó ag baint taitnimh as solúbthacht meascán den dá rud, ní mór dúinn iarracht d'aon ghnó a dhéanamh chun nascadh. agus muid a chur ar ár súile dúinn mar chuid den fhoireann agus tacaíocht a thabhairt dúinn. 

I measc cuid de na gníomhaíochtaí tá club leabhar, cainteanna fíorúla, cur i láthair gan ach cúpla ceann a lua agus tá an t-ádh orainn go bhfuil foireann dhíograiseach réamhghníomhach againn atá sásta a gcuid scileanna, eolais agus láidreachtaí a roinnt chun an fhoireann a choinneáil gafa agus ceangailte le linn na tréimhse seo.

Fostaí
Cúnamh

Is mór ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann a chuid fostaithe agus tá siad tiomanta do thimpeallacht mhaith oibre a chothabháil agus a fheabhsú. Tá réimse seirbhísí agus beartas i bhfeidhm aige chun tacú le folláine fostaithe agus chun cabhrú leo a spriocanna oibre a bhaint amach agus a róil oibre agus eile a chothromú.

I measc na seirbhísí tá Clár Cúnaimh d'Fhostaithe a thairgeann:

 • Tacaíocht Líne Chabhrach 24/7/365 – Saorghlao IRE: 1800 814 243
 • Tacaíocht Teileafóin Láithreach
 • Suas le 6 sheisiún comhairleoireachta, de réir mar is cuí
 • Faisnéis Airgeadais
 • Eolas Dlíthiúil
 • Tacaíocht Bainistíochta tríd an Líne Chabhrach
 • Mol Tacaíochta Ar Líne, le treoracha, leabharlann acmhainní agus cúrsa féinchabhraithe ar líne

Soláthraíonn an ghné Be Calm den tairseach Spectrum.life gach BOOÉ rochtain ag fostaithe ar mhachnamh féintreoraithe thar 6 phríomhréimse. Níl sa machnamh féintreoraithe ach teicníc amháin is féidir leat a úsáid chun fuinneamh diúltach a ghlanadh amach ó d'intinn agus smaointeoireacht dhearfach agus síocháin inmheánach a chur chun cinn.