Sainmhínítear Feidhm Oibre don Aos Óg na mBord Oideachais agus Oiliúna faoi Alt 10 (j) den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013, ná ... "tacú le soláthar, comhordú, riarachán agus measúnú seirbhísí Oibre don Aos Óg ina réimsí feidhme agus cibé faisnéis a sholáthar a iarrfaidh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige i ndáil leis an tacaíocht sin".

Cuireann an tAcht um Obair don Aos Óg 2001 creat dlíthiúil ar fáil chun cláir agus seirbhísí Oibre don Aos Óg a sholáthar agus tugann sé freagracht reachtúil ag leibhéal náisiúnta don Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus ag an leibhéal áitiúil do na Boird Oideachais agus Oiliúna chun obair don óige a fhorbairt agus as a chomhoibriú le seirbhísí eile do dhaoine óga.

Tá sé de dhualgas ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna as Obair Ógra in Acht BOO 2013 a aithníonn Obair don Aos Óg mar chlár pleanáilte oideachais atá deartha chun cabhrú le forbairt phearsanta agus shóisialta daoine óga agus í a fheabhsú trína rannpháirtíocht dheonach, agus atá (a) comhlántach lena n-oideachas agus lena ngairmoiliúint fhoirmiúil, acadúil nó ghairme; agus (b) a sholáthraíonn eagraíochtaí deonacha oibre don óige go príomha (Acht BOO 2013 agus an tAcht um Obair don Aos Óg 2001).