Website Schools ETBs Training Centres
MENU

News

Supporting your child through online learning A parent/guardian guide – Ag tacú le do pháiste ag foghlaim ar líne Treoir do thuismitheoir/chaomhnóir

Establish routines and expectations

Agree a start time, maintain breaks and know when to finish. Look at your family’s schedule and figure out the best times for learning.

 

Choose a good place to learn

Help your son/daughter to make space for learning - It’s important to set up a quiet, clutter-free area

 

Stay in touch with the school.

Stay in touch with the school. Schools and teachers are happy to advise and support your role in your child’s online learning.

 

Help students ‘own’ their learning

Help your child to find ways to work and learn which best suit them. Work with their strengths and celebrate achievement.

 

Check in regularly

Be familiar with the school’s learning plan and check in with your child each day to discuss how you can help.

 

Plan for balance

Plan some exercise, activities, and non-screen time. Provide healthy meals and snacks. Manage stress by encouraging them to talk.

 

Remove distractions

Make a list of the things that distract your child (social media, TV, pets…). Then, find ways to limit them during learning time.

 

Plan for shared use of devices

If you have only one device, plan for who gets priority and when. Aim to support work in bursts of 30/40 minutes

 

Talk to other parents

Other parents are a great support. Share ideas, tips and/or concerns.

Remember to encourage your child to stay connected with friends

 

ETBI Student Guide to Online Learning ETBI Online Classroom Etiquette ETBI Supporting your son_daughter

Nósanna agus tnútháin leagan síos 

Tosaigh in am, glac sosannacríochnaigh ag am rialta.  Féach ar sceideal an teaghlaigh le fáil amach na huaireanta is fearr chun foghlama 

 

Roghnaigh spás maith foghlama 

Cabhraigh le do mhac/iníon spás oiriúnach a aimsiú don fhoghlaim –   tábhachtach teacht ar spás atá ciúin agus slachtmhar 

 

Fan i dteagmháil leis an scoil. 

Fan i dteagmháil leis an scoil.   scoileanna agus múinteoirí sásta tacú leat agus  ag cabhrú le do mhac/iníon agus é/í i mbun foghlama ar líne. 

 

Cabhraigh le do pháiste úinéireacht a ghlacadh ar a f(h)oghlaim 

Cabhraigh le do mhac/iníon teacht ar bhealaí a oireann /di agus é i mbun foghlama.  Cuir béim ar a b(h)uanna agus  ag ceiliúradh g(h)aiscí. 

 

Seiceáil isteach go rialta 

 feasacht i dtaobh plean foghlama na scoile agus seiceáil isteach le do mhac/iníon gach  le fáil amach conas gur féidir leat tacú leis/léi. 

 

Bíodh éagsúlacht sa  

 cinnte bhfuil aclaíochtimeachtaí mar chuid lárnach den  mar aon le tréimhsí ama gan a bheith os comhair an scáileáin.  Cuir béilte agus sneaiceanna sláintiúla ar fáil.  Iarr ar do mhac/iníon labhairt leat chun strus a laghdú 

 

Cuir ábhair seachrán ar leataobh  

 feasach i dtaobh na rudaí a chuireann isteach ar do mhac/iníon (na meáin shóisialtateilifíspeataí...) Ansindéan iarracht teorainn a chur orthu le linn am foghlama. 

 

Déan plean    le gléasanna a roinnt 

Mura bhfuil ach gléas amháin ar fáil sa teach, déan sceideal amach  agus cathain a úsáidfear é.  Is leor 30/40 nóiméad in aon tréimhse oibre. 

 

Labhair le tuismitheoirí/caomhnóirí eile 

 tacaíocht iontach ar fáil ó thuismitheoirí/chaomhnóirí eile.  Roinn smaointe/leideanna agus/ buarthaí ar a chéile. 

 

Meabhraigh do do mhac/iníon fanacht i dteagmháil lena c(h)airde 

 

<

Back to top