Website Schools ETBs Training Centres
MENU

Scoileanna Lán-Ghaeilge

Tá dualgais ar ETBanna ar leith chun tacú leis na scoileanna faoina gcúraim.  Tá líon na scoileanna seo tar éis fás leis na blianta beaga anuas.

Tá sé den riachtananas go ndéanann ETBanna gach iarracht na dualgais seo a chomhlíonadh, go h-áirithe nuair atá an líon de scoileanna lán-Ghaelach agus an méid scoláire ag freastal orthu ag méadú in aghaidh na bliana.

Tá an taithí, an tsaineolas agus na scileanna ag ETBanna tacú leis an riachtanais a ghabhann leis na scoileanna lán-Ghaeilge thugtar an tacaíocht dóibh trí pearsanra chuí a sholáthair.

ETBs have responsibilities to support appropriately the all-Irish Schools and Colleges operating under their management and patronage.  The number of these schools has increased significantly, particularly over the course of the last decade.

ETBs have the knowledge, experience  and skills to support this expanding area of their remit provided they have the resources and personnel to deliver on this element of their remit.

Cúlra / Background

‘Sé Fóram Gaeloideachais Bhoird Oideachais & Oiliúna Éireann (ETBI) an t-údarás oifigiúil ceaptha ag ETBI chun na h-ábhair éagsúla a bhaineann leis na scoileanna lán-Ghaeilge atá faoi phátrúnacht na mBord Oideachais & Oiliúna a phlé agus a chur chun cinn.

Bunaíodh an Fóram Gaeloideachais Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann in 2010 tar éis moladh a phléadh ag comhdháil Chumann Gairmoideachais in Éirinn ó Choiste Gairmoideachais Chathair Luimnigh in 2009 (12. Rún Ilchodach – Comhdháil 2009) Fóram a bhunú chun tacú le cúraimí na scoileanna lán-Ghaeilge atá faoi stiúir ag Coistí Gairmoideachais.

Ceapadh Seosamh Mac Donncha (Príomh Oifigeach Feidhmiúcháin – Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe) ina Chathaoirleach agus Donncha Ó Treasaigh ina Rúnaí don ghrúpa.

Tionóladh cruinnithe ó 2010 go dtí an lá atá inniu ann, agus tá na hábhair seo á bplé ag an bhFóram;

 • Scoileanna ar Oileáin 
 • Ganntanas múinteoirí trí Ghaeilge
 • Post náisiúnta (Oifigeach Oideachais) lán-Ghaeilge
 • Lá Gairmeacha (26 Deireadh Fómhair 2016
 • Bunachar Sonraí de Scoileanna ETBI
 • Aighneacht ar Scéim Teanga DES
 • Tacú le Scéim Teanga ETBs
 • Traenáil Chosaint Leanaí Scéimeanna Teanga dos na BOO
 • Marcanna bónais (Gaeilge) san Ard Teistiméireacht.
 • Leathanach ar leith don bhFóram ar www.etbi.ie

 

Fóram Gaeloideachais Bhoird Oideachais & Oiliúna Éireann (ETBI All-Irish medium schools’ forum) is the official body, established by ETBI to address all matters relating to the All-Irish schools/streams which operate under the patronage of ETBs. 

The Forum was established in 2010 on foot of a motion (Motion NO. 12) passed at the IVEA Conference in 2009.

The late Joe McDonagh (former CEO of County Galway VEC and CE of MSLETB) was the first Chairperson of the Forum.  Donncha Ó Treasaigh has served as Seretary to the Forum since 2010.

Since 2010 the following matters have been addressed by the forum:

 • Island Schools
 • Chronic shortage of teachers qualified to teach through the medium of Irish
 • The need for a National Post (Education Officer) for All-Irish Schools
 • Careers Day
 • Database of all ETB All-Irish Schools
 • Submission to the Department of Education and Skills Scéim Teanga process
 • Supporting ETBs regarding compliance with Scéim Teanga
 • Child Protection Training for ETB All-Irish schools
 • The desirability of Bonus Marks in Leaving Certificate
 • The creation of an on-line presence on www.etbi.ie for the Forum’s work
Ballraíocht an Fhóraim / Membership of Forum
Bord Oideachais & Oiliúna Ionadaí
Cabhán & Muineacháin Brendan Ó Dufaigh
Lú & Mí Deirdre Uí Liatháin
Luimneach & an Chláir Donncha O’Treasaigh
Ciarraí Austin Ó Seachnasaigh
Cill Chainnigh & Ceatharlach Cathnia O Muircheartaigh
Dún na nGall Fíona Ní Chnáimhsí
Baile Átha Cliath & Dún Laoighaire Máire Ní Ghealbhain
Tiobraid Árainn Charlie McGeever
Maigh Eo & Sligeach Ciarán Ó Máille
Gaillimh & Ros Comáin Peadar Ó Sé
Corcaigh Breandan O’Lionard
Cill Dara & Cill Mhantáin Máire Mhic Mhuiris
Loch Garman & Port Láirge Séamus Ó Cadhain
Laois & Uaibh Fhaillí Lynda Tynan
Cathair Bhaile Átha Cliath
Longfort & an Iar-Mhí
Cathaoirleach Tomás Mac Pháidín
Rúnaí Donncha Ó Treasaigh
Timire Gaeilge (Gaillimh & Ros Comáin) Tomás Breathnach

Teagmháil / Contact

Donncha Ó Treasaigh (Rúnaí)

Gaelcholáiste Luimnigh,

Meal Sior Anraí,

Luimneach.

www.gcluimnigh.ie

@GCLuimnigh

061-404959


Back to top